Trang chủ / Blog / CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÂY BƯỞI DIỄN

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÂY BƯỞI DIỄN
Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui trình kỹ thuật canh tác theo các qui định của sản xuất nông nghiệp tốt ( VietGAP ) hoặc GlobalGAP hoặc tiêu chuẩn Hữu cơ.
Đối với các sản phẩm đặc sản và chủ lực của địa phương, cần nâng cao giá trị hàng hóa nông sản thông qua các chương trình OCOP ( Mỗi xã một sản phẩm ) để tham gia vào chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn có kiểm soát , tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại nông sản .